Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 24ης Οκτωβρίου 2014

28 Οκτωβρίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2014 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 227,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 368,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 971,1 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 26,6 δισεκ. ευρώ σε 102,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε 476,8 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 82,5 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 92,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη ποσό 5,8 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 27,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 29 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 192,4 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκια. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια ταξινομούνται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 24 Οκτωβρίου 2014 Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα - Αγορές Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα - Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 30,9 δισεκ. ευρώ - 0,5 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 13,4 δισεκ. ευρώ - 0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 1,7 δισεκ. ευρώ 1,7 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 146,4 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 14,8 δισεκ. ευρώ σε 170 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 334.531 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 263.582 1.207
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 84.287 −13
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 179.295 1.221
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.870 −306
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.206 462
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.206 462
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 503.904 4.680
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 92.918 10.400
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 410.759 −5.822
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 200 75
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 27
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 60.837 −4.761
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 561.177 2.086
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 192.350 1.110
7.2 Λοιποί τίτλοι 368.826 976
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.727 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 233.950 −311
Σύνολο ενεργητικού 2.032.783 3.058
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 971.105 −1.843
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 197.150 −16.702
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 170.005 −14.779
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 27.127 −1.918
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 18 −5
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.756 57
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 134.041 25.492
5.1 Γενική κυβέρνηση 102.230 26.593
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 31.811 −1.101
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 36.166 −669
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.112 28
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.404 722
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.404 722
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.494 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 215.706 −4.027
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 315.537 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 95.312 0
Σύνολο παθητικού 2.032.783 3.058