Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. říjnu 2014

28. října 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. října 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 227,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 368,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 971,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 26,6 mld. EUR na 102,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,6 mld. EUR na 476,8 mld. EUR. Ve středu 22. října 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 82,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 92,9 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 5,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 27,1 mld. EUR (ve srovnání s 29 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 192,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na různá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 24. říjnu 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem –splacení
Program nákupu krytých dluhopisů 1 30,9 mld. EUR - 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dluhopisů 2 13,4 mld. EUR - 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dluhopisů 3 1,7 mld. EUR 1,7 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 146,4 mld. EUR - -

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14,8 mld. EUR na 170 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 531 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 263 582 1 207
2.1 Pohledávky za MMF 84 287 −13
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 179 295 1 221
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 870 −306
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 206 462
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 206 462
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 503 904 4 680
5.1 Hlavní refinanční operace 92 918 10 400
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 410 759 −5 822
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 200 75
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 27 27
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 837 −4 761
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 561 177 2 086
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 192 350 1 110
7.2 Ostatní cenné papíry 368 826 976
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 233 950 −311
Aktiva celkem 2 032 783 3 058
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 971 105 −1 843
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 197 150 −16 702
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 170 005 −14 779
2.2 Vkladová facilita 27 127 −1 918
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 756 57
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 134 041 25 492
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 102 230 26 593
5.2 Ostatní závazky 31 811 −1 101
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 166 −669
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 112 28
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 404 722
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 404 722
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 215 706 −4 027
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 032 783 3 058