SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. oktober 2014

28. oktober 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. oktober 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 227,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 368,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,8 mia. euro til 971,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 26,6 mia. euro til 102,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,6 mia. euro til 476,8 mia. euro. Onsdag den 22. oktober 2014 udløb en primær markedsoperation på 82,5 mia. euro, og en ny på 92,9 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 5,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 27,1 mia. euro (mod 29 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,1 mia. euro til 192,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiserede kostpriser.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 24. oktober 2014 Ændring i forhold til ugen før - Opkøb Ændring i forhold til ugen før - Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 30,9 mia. - EUR 0,5 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 13,4 mia. - EUR 0,1 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 1,7 mia. EUR 1,7 mia. -
Securities Markets Programme EUR 146,4 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14,8 mia. euro til 170 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.531 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 263.582 1.207
2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.287 −13
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 179.295 1.221
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 26.870 −306
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.206 462
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.206 462
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 503.904 4.680
5.1 Primære markedsoperationer 92.918 10.400
5.2 Langfristede markedsoperationer 410.759 −5.822
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 200 75
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 27 27
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.837 −4.761
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 561.177 2.086
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 192.350 1.110
7.2 Andre værdipapirer 368.826 976
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 233.950 −311
Aktiver i alt 2.032.783 3.058
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 971.105 −1.843
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 197.150 −16.702
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 170.005 −14.779
2.2 Indlånsfacilitet 27.127 −1.918
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.756 57
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 134.041 25.492
5.1 Offentlig forvaltning og service 102.230 26.593
5.2 Andre forpligtelser 31.811 −1.101
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.166 −669
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.112 28
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.404 722
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.404 722
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 215.706 −4.027
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.032.783 3.058