Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 października 2014 r.

28 października 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 października 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 227,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld EUR do poziomu 368,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,8 mld EUR do poziomu 971,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 26,6 mld EUR do poziomu 102,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,6 mld EUR do poziomu 476,8 mld EUR. W środę 22 października 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 82,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 92,9 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 5,8 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 27,1 mld EUR (wobec 29 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,1 mld EUR do poziomu 192,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia aktywa wykazywane w pozycji 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 24.10.2014 r. Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 30,9 mld EUR - 0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 13,4 mld EUR - 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 1,7 mld EUR 1,7 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 146,4 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 14,8 mld EUR do poziomu 170 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.531 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 263.582 1.207
2.1 Należności od MFW 84.287 −13
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 179.295 1.221
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.870 −306
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.206 462
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.206 462
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 503.904 4.680
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 92.918 10.400
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 410.759 −5.822
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 200 75
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 27
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.837 −4.761
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 561.177 2.086
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 192.350 1.110
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 368.826 976
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 233.950 −311
Aktywa razem 2.032.783 3.058
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 971.105 −1.843
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 197.150 −16.702
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 170.005 −14.779
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 27.127 −1.918
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.756 57
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 134.041 25.492
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 102.230 26.593
5.2 Pozostałe zobowiązania 31.811 −1.101
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.166 −669
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.112 28
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.404 722
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.404 722
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 215.706 −4.027
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.032.783 3.058