Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 oktober 2014

28 oktober 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 oktober 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 227,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 368,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,8 miljarder EUR till 971,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 26,6 miljarder EUR till 102,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 476,8 miljarder EUR. Onsdagen den 22 oktober 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 82,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 92,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 5,8 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 27,1 miljarder EUR (jämfört med 29 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 192,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Alla portföljerna har redovisats till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 24 oktober 2014 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 30,9 miljarder EUR - 0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 13,4 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 1,7 miljarder EUR 1,7 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 146,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14,8 miljarder EUR till 170 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.531 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 263.582 1.207
2.1 Fordringar på IMF 84.287 −13
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 179.295 1.221
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.870 −306
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.206 462
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.206 462
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 503.904 4.680
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 92.918 10.400
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 410.759 −5.822
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 200 75
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 27 27
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.837 −4.761
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 561.177 2.086
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 192.350 1.110
7.2 Andra värdepapper 368.826 976
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 233.950 −311
Summa tillgångar 2.032.783 3.058
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 971.105 −1.843
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 197.150 −16.702
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 170.005 −14.779
2.2 Inlåningsfacilitet 27.127 −1.918
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.756 57
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 134.041 25.492
5.1 Offentliga sektorn 102.230 26.593
5.2 Övriga skulder 31.811 −1.101
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.166 −669
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.112 28
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.404 722
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.404 722
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 215.706 −4.027
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.032.783 3.058