Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 12. septembrī

2014.16.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 12. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā faktiski nemainījās (213.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 11. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 366.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 971.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 80 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 4 mljrd. euro (līdz 462 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 10. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 111.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 110.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 9.1 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 21.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 26.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 195.1 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 12. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 148.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.6 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.5 mljrd. euro (līdz 179.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,434 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 250,065 279
2.1 SVF debitoru parādi 81,359 −66
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,706 345
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,689 304
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,139 −696
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,139 −696
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 483,131 −9,595
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 110,702 −497
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 372,279 −9,111
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 150 34
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −21
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63,535 1,145
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 561,622 882
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 195,137 −308
7.2 Pārējie vērtspapīri 366,485 1,190
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 237,479 −648
Kopā aktīvi 2,003,802 −8,328
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 971,924 −631
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 200,296 −20,089
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,185 −14,534
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 21,089 −5,561
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 22 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,780 −75
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 111,439 12,963
5.1 Saistības pret valdību 80,047 9,358
5.2 Pārējās saistības 31,392 3,605
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,621 −2,544
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 883 −49
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,597 584
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,597 584
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 216,163 1,513
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,003,802 −8,328

Kontaktinformācija presei