Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. september 2014

16. september 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. septembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel praktiliselt muutumatuna 213,9 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. september 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 366,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,6 miljardi euro võrra 971,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 9,4 miljardi euro võrra 80 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 4 miljardi euro võrra 462 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. septembril 2014 möödus 111,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 110,7 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 9,1 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 26,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 195,1 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 12. septembril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 148,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,6 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14,5 miljardi euro võrra 179,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 434 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 250 065 279
2.1 Nõuded RVFle 81 359 −66
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 706 345
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 689 304
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 139 −696
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 139 −696
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 483 131 −9 595
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 110 702 −497
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 372 279 −9 111
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 150 34
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −21
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 535 1 145
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 561 622 882
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 195 137 −308
7.2 Muud väärtpaberid 366 485 1 190
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 237 479 −648
Varad kokku 2 003 802 −8 328
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 971 924 −631
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 200 296 −20 089
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 185 −14 534
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 089 −5 561
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 22 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 780 −75
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 111 439 12 963
5.1 Valitsussektor 80 047 9 358
5.2 Muud kohustused 31 392 3 605
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 621 −2 544
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 883 −49
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 597 584
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 597 584
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 216 163 1 513
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 312 0
Kohustused kokku 2 003 802 −8 328

Kontaktandmed