Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. septembra 2014

16. september 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. septembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 213,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. september 2014 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 75 mio USD 75 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 366,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 971,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,4 milijarde EUR na 80 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 4 milijarde EUR na 462 milijard EUR. V sredo, 10. septembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 111,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 110,7 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 9,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 21,1 milijarde EUR (v primerjavi s 26,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 195,1 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 12. septembra 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 148,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 32,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 14,5 milijarde EUR na 179,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.434 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 250.065 279
2.1 Terjatve do MDS 81.359 −66
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 168.706 345
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.689 304
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.139 −696
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.139 −696
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 483.131 −9.595
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 110.702 −497
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 372.279 −9.111
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 150 34
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −21
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 63.535 1.145
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 561.622 882
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 195.137 −308
7.2 Drugi vrednostni papirji 366.485 1.190
8 Dolg širše države v EUR 26.709 0
9 Druga sredstva 237.479 −648
Skupaj sredstva 2.003.802 −8.328
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 971.924 −631
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 200.296 −20.089
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.185 −14.534
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 21.089 −5.561
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 22 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.780 −75
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 111.439 12.963
5.1 Širša država 80.047 9.358
5.2 Druge obveznosti 31.392 3.605
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.621 −2.544
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 883 −49
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.597 584
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.597 584
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.368 0
10 Druge obveznosti 216.163 1.513
11 Računi prevrednotenja 301.418 0
12 Kapital in rezerve 95.312 0
Skupaj obveznosti 2.003.802 −8.328

Stiki za medije