Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 september 2014

16 september 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 september 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 213,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 september 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 366,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 971,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,4 miljarder EUR till 80 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 4 miljarder EUR till 462 miljarder EUR. Onsdagen den 10 september 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 111,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 110,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 9,1 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 21,1 miljarder EUR (jämfört med 26,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 195,1 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper som förvärvats inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 12 september 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 148,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,6 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 14,5 miljarder EUR till 179,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.434 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 250.065 279
2.1 Fordringar på IMF 81.359 −66
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.706 345
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.689 304
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.139 −696
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.139 −696
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 483.131 −9.595
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 110.702 −497
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 372.279 −9.111
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 150 34
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −21
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.535 1.145
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 561.622 882
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 195.137 −308
7.2 Andra värdepapper 366.485 1.190
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 237.479 −648
Summa tillgångar 2.003.802 −8.328
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 971.924 −631
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 200.296 −20.089
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.185 −14.534
2.2 Inlåningsfacilitet 21.089 −5.561
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 22 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.780 −75
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 111.439 12.963
5.1 Offentliga sektorn 80.047 9.358
5.2 Övriga skulder 31.392 3.605
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.621 −2.544
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 883 −49
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.597 584
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.597 584
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 216.163 1.513
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 2.003.802 −8.328

Kontakt för media