Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. september 2014

16. september 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. september 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret på 213,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. september 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 366,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 971,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,4 mia. euro til 80 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 4 mia. euro til 462 mia. euro. Onsdag den 10. september 2014 udløb en primær markedsoperation på 111,2 mia. euro, og en ny på 110,7 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 9,1 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 21,1 mia. euro (mod 26,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,3 mia. euro til 195,1 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer, som blev opkøbt under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 12. september 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 148,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,6 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 14,5 mia. euro til 179,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.434 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 250.065 279
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.359 −66
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.706 345
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.689 304
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.139 −696
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.139 −696
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 483.131 −9.595
5.1 Primære markedsoperationer 110.702 −497
5.2 Langfristede markedsoperationer 372.279 −9.111
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 150 34
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −21
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 63.535 1.145
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 561.622 882
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 195.137 −308
7.2 Andre værdipapirer 366.485 1.190
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 237.479 −648
Aktiver i alt 2.003.802 −8.328
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 971.924 −631
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 200.296 −20.089
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.185 −14.534
2.2 Indlånsfacilitet 21.089 −5.561
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 22 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.780 −75
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 111.439 12.963
5.1 Offentlig forvaltning og service 80.047 9.358
5.2 Andre forpligtelser 31.392 3.605
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.621 −2.544
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 883 −49
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.597 584
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.597 584
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 216.163 1.513
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.003.802 −8.328

Medie- og pressehenvendelser