Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 september 2014

16 september 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 september 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 213,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 september 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 366,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 971,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,4 miljard naar EUR 80 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 4 miljard naar EUR 462 miljard. Op woensdag 10 september 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 111,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 110,7 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 9,1 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 21,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 26,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 195,1 miljard Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 12 september 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten ("Securities Markets Programme") derhalve EUR 148,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,6 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 14,5 miljard naar EUR 179,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.434 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 250.065 279
2.1 Vorderingen op het IMF 81.359 −66
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.706 345
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.689 304
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.139 −696
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.139 −696
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 483.131 −9.595
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 110.702 −497
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 372.279 −9.111
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 150 34
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −21
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.535 1.145
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 561.622 882
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 195.137 −308
7.2 Overige waardepapieren 366.485 1.190
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 237.479 −648
Totaal activa 2.003.802 −8.328
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 971.924 −631
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 200.296 −20.089
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.185 −14.534
2.2 Depositofaciliteit 21.089 −5.561
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 22 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.780 −75
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 111.439 12.963
5.1 Overheid 80.047 9.358
5.2 Overige verplichtingen 31.392 3.605
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.621 −2.544
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 883 −49
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.597 584
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.597 584
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 216.163 1.513
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.312 0
Totaal passiva 2.003.802 −8.328

Contactpersonen voor de media