Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 września 2014 r.

16 września 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 września 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na praktycznie niezmienionym poziomie 213,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11 września 2014 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld EUR do poziomu 366,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld EUR do poziomu 971,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,4 mld EUR do poziomu 80 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 4 mld EUR do poziomu 462 mld EUR. W środę 10 września 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 111,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 110,7 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 9,1 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 21,1 mld EUR (wobec 26,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 195,1 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 12 września 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 148,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,6 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 14,5 mld EUR do poziomu 179,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.434 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 250.065 279
2.1 Należności od MFW 81.359 −66
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.706 345
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.689 304
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.139 −696
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.139 −696
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 483.131 −9.595
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 110.702 −497
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 372.279 −9.111
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 150 34
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −21
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.535 1.145
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 561.622 882
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 195.137 −308
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 366.485 1.190
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 237.479 −648
Aktywa razem 2.003.802 −8.328
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 971.924 −631
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 200.296 −20.089
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.185 −14.534
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 21.089 −5.561
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.780 −75
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 111.439 12.963
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.047 9.358
5.2 Pozostałe zobowiązania 31.392 3.605
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.621 −2.544
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 883 −49
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.597 584
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.597 584
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 216.163 1.513
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.003.802 −8.328

Kontakt z mediami