Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. septembru 2014

16. septembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. septembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) takmer nezmenená na úrovni 213,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. september 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 366,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 971,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 9,4 mld. EUR na 80 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 4 mld. EUR na 462 mld. EUR. V stredu 10. septembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 111,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 110,7 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 9,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 21,1 mld. EUR (v porovnaní s 26,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 195,1 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 12. septembra 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 148,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,6 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 14,5 mld. EUR na 179,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 434 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 250 065 279
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 359 −66
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 168 706 345
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 689 304
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 139 −696
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 139 −696
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 483 131 −9 595
5.1 Hlavné refinančné operácie 110 702 −497
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 372 279 −9 111
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 150 34
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −21
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 535 1 145
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 561 622 882
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 195 137 −308
7.2 Ostatné cenné papiere 366 485 1 190
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 237 479 −648
Aktíva spolu 2 003 802 −8 328
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 971 924 −631
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 200 296 −20 089
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 185 −14 534
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 21 089 −5 561
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 22 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 780 −75
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 111 439 12 963
5.1 Verejná správa 80 047 9 358
5.2 Ostatné záväzky 31 392 3 605
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 621 −2 544
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 883 −49
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 597 584
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 597 584
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 216 163 1 513
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 003 802 −8 328

Kontakt pre médiá