Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. září 2014

16. září 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. září 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) prakticky beze změny na úrovni 213,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. září 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 366,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 971,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,4 mld. EUR na 80 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 4 mld. EUR na 462 mld. EUR. Ve středu 10. září 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 111,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 110,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 9,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 21,1 mld. EUR (ve srovnání s 26,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,3 mld. EUR na 195,1 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu je splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 12. září 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 148,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,6 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 14,5 mld. EUR na 179,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 434 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 250 065 279
2.1 Pohledávky za MMF 81 359 −66
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 706 345
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 689 304
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 139 −696
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 139 −696
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 483 131 −9 595
5.1 Hlavní refinanční operace 110 702 −497
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 372 279 −9 111
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 150 34
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −21
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 535 1 145
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 561 622 882
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 195 137 −308
7.2 Ostatní cenné papíry 366 485 1 190
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 237 479 −648
Aktiva celkem 2 003 802 −8 328
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 971 924 −631
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 200 296 −20 089
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 185 −14 534
2.2 Vkladová facilita 21 089 −5 561
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 22 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 780 −75
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 111 439 12 963
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 047 9 358
5.2 Ostatní závazky 31 392 3 605
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 621 −2 544
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 883 −49
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 597 584
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 597 584
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 216 163 1 513
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 003 802 −8 328

Kontakty pro média