Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 септември 2014 г.

16 септември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 септември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 213,9 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 септември 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 366,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 971,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,4 млрд. евро до 80 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 4 млрд. евро до 462 млрд. евро. На 10 септември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 111,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 110,7 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 9,1 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 21,1 млрд. евро (при 26,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 195,1 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 12 септември 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 148,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,6 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 14,5 млрд. евро до 179,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 434 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 250 065 279
2.1 Вземания от МВФ 81 359 −66
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 706 345
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 689 304
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 139 −696
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 139 −696
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 483 131 −9 595
5.1 Основни операции по рефинансиране 110 702 −497
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 372 279 −9 111
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 150 34
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −21
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 63 535 1 145
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 561 622 882
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 195 137 −308
7.2 Други ценни книжа 366 485 1 190
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 237 479 −648
Общо активи 2 003 802 −8 328
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 971 924 −631
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 200 296 −20 089
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 185 −14 534
2.2 Депозитно улеснение 21 089 −5 561
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 780 −75
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 111 439 12 963
5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 047 9 358
5.2 Други задължения 31 392 3 605
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 621 −2 544
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 883 −49
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 597 584
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 597 584
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 216 163 1 513
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 003 802 −8 328

Данни за контакт за медиите