Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 9. maijā

2014.13.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 9. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 210.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 363.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 948.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4 mljrd. euro (līdz 101.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 102.4 mljrd. euro (līdz 442.8 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 7. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 172.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 129.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 103.9 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 165.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 1.8 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 33.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 39.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (219.6 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 9. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 167.4 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 90.2 mljrd. euro (līdz 150 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,544 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,266 665
2.1 SVF debitoru parādi 81,593 −200
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 164,673 865
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,185 −301
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,597 −147
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,597 −147
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 642,356 −45,986
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 129,140 −43,481
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 513,215 −1,750
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −751
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60,637 −626
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 583,136 1,505
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 219,578 −42
7.2 Pārējie vērtspapīri 363,558 1,548
8 Valdības parāds euro 27,273 0
9 Pārējie aktīvi 239,725 −4,521
Kopā aktīvi 2,167,718 −49,410
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 948,883 −1,402
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 349,528 −33,741
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 150,019 −90,173
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 33,844 −5,234
2.3 Termiņnoguldījumi 165,533 61,587
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 133 80
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,900 142
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 139,579 −8,120
5.1 Saistības pret valdību 101,368 −3,962
5.2 Pārējās saistības 38,210 −4,157
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 79,772 1,392
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,166 −304
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,100 614
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,100 614
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 206,251 −7,790
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,797 −202
Kopā pasīvi 2,167,718 −49,410

Kontaktinformācija presei