Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. maj 2014

13. maj 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. maj 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 210,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,5 mia. euro til 363,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 948,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4 mia. euro til 101,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 102,4 mia. euro til 442,8 mia. euro. Onsdag den 7. maj 2014 udløb en primær markedsoperation på 172,6 mia. euro, og en ny på 129,1 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 103,9 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 165,5 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 1,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 33,8 mia. euro (mod 39,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændret på 219,6 mia. euro. I ugen, der sluttede den 9. maj 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 167,4 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 90,2 mia. euro til 150 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.544 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.266 665
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.593 −200
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 164.673 865
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.185 −301
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.597 −147
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.597 −147
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 642.356 −45.986
5.1 Primære markedsoperationer 129.140 −43.481
5.2 Langfristede markedsoperationer 513.215 −1.750
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −751
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.637 −626
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 583.136 1.505
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 219.578 −42
7.2 Andre værdipapirer 363.558 1.548
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.273 0
9 Andre aktiver 239.725 −4.521
Aktiver i alt 2.167.718 −49.410
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 948.883 −1.402
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 349.528 −33.741
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 150.019 −90.173
2.2 Indlånsfacilitet 33.844 −5.234
2.3 Indskud med fast løbetid 165.533 61.587
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 133 80
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.900 142
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 139.579 −8.120
5.1 Offentlig forvaltning og service 101.368 −3.962
5.2 Andre forpligtelser 38.210 −4.157
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 79.772 1.392
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.166 −304
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.100 614
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.100 614
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 206.251 −7.790
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.797 −202
Passiver i alt 2.167.718 −49.410

Medie- og pressehenvendelser