Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. maja 2014

13. maj 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. maja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 210,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,5 milijarde EUR na 363,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 948,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4 milijarde EUR na 101,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 102,4 milijarde EUR na 442,8 milijarde EUR. V sredo, 7. maja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 172,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 129,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 103,9 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 165,5 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 1,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 33,8 milijarde EUR (v primerjavi z 39,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 219,6 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 9. maja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 167,4 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 90,2 milijarde EUR na 150 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.544 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.266 665
2.1 Terjatve do MDS 81.593 −200
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 164.673 865
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.185 −301
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.597 −147
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.597 −147
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 642.356 −45.986
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 129.140 −43.481
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 513.215 −1.750
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −751
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.637 −626
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 583.136 1.505
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 219.578 −42
7.2 Drugi vrednostni papirji 363.558 1.548
8 Dolg širše države v EUR 27.273 0
9 Druga sredstva 239.725 −4.521
Skupaj sredstva 2.167.718 −49.410
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 948.883 −1.402
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 349.528 −33.741
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.019 −90.173
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 33.844 −5.234
2.3 Vezane vloge 165.533 61.587
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 133 80
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.900 142
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 139.579 −8.120
5.1 Širša država 101.368 −3.962
5.2 Druge obveznosti 38.210 −4.157
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 79.772 1.392
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.166 −304
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.100 614
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.100 614
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 206.251 −7.790
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.797 −202
Skupaj obveznosti 2.167.718 −49.410