Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 maj 2014

13 maj 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 maj 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 210,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 363,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 948,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4 miljarder EUR till 101,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 102,4 miljarder EUR till 442,8 miljarder EUR. Onsdagen den 7 maj 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 172,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 129,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 103,9 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 165,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 1,8 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 33,8 miljarder EUR (jämfört med 39,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 219,6 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 9 maj 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 167,4 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 90,2 miljarder EUR till 150 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.544 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.266 665
2.1 Fordringar på IMF 81.593 −200
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 164.673 865
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.185 −301
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.597 −147
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.597 −147
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 642.356 −45.986
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 129.140 −43.481
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 513.215 −1.750
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −751
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.637 −626
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 583.136 1.505
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 219.578 −42
7.2 Andra värdepapper 363.558 1.548
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.273 0
9 Övriga tillgångar 239.725 −4.521
Summa tillgångar 2.167.718 −49.410
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 948.883 −1.402
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 349.528 −33.741
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.019 −90.173
2.2 Inlåningsfacilitet 33.844 −5.234
2.3 Inlåning med fast löptid 165.533 61.587
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 133 80
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.900 142
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 139.579 −8.120
5.1 Offentliga sektorn 101.368 −3.962
5.2 Övriga skulder 38.210 −4.157
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 79.772 1.392
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.166 −304
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.100 614
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.100 614
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 206.251 −7.790
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.797 −202
Summa skulder 2.167.718 −49.410

Kontakt för media