Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 mei 2014

13 mei 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 mei 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 210,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 363,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 948,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4 miljard naar EUR 101,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 102,4 miljard naar EUR 442,8 miljard. Op woensdag 7 mei 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 172,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 129,1 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 103,9 miljard en werden voor een bedrag van EUR 165,5 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 1,8 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 33,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 39,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 219,6 miljard. In de week die eindigde op 9 mei 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 167,4 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 90,2 miljard naar EUR 150 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.544 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.266 665
2.1 Vorderingen op het IMF 81.593 −200
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 164.673 865
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.185 −301
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.597 −147
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.597 −147
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 642.356 −45.986
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 129.140 −43.481
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 513.215 −1.750
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −751
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.637 −626
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 583.136 1.505
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 219.578 −42
7.2 Overige waardepapieren 363.558 1.548
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.273 0
9 Overige activa 239.725 −4.521
Totaal activa 2.167.718 −49.410
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 948.883 −1.402
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 349.528 −33.741
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 150.019 −90.173
2.2 Depositofaciliteit 33.844 −5.234
2.3 Termijndeposito's 165.533 61.587
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 133 80
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.900 142
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.579 −8.120
5.1 Overheid 101.368 −3.962
5.2 Overige verplichtingen 38.210 −4.157
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.772 1.392
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.166 −304
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.100 614
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.100 614
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 206.251 −7.790
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.797 −202
Totaal passiva 2.167.718 −49.410

Contactpersonen voor de media