Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 maja 2014 r.

13 maja 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 maja 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld EUR do poziomu 210,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,5 mld EUR do poziomu 363,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld EUR do poziomu 948,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4 mld EUR do poziomu 101,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 102,4 mld EUR do poziomu 442,8 mld EUR. W środę 7 maja 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 172,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 129,1 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 103,9 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 165,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 1,8 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 33,8 mld EUR (wobec 39,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 219,6 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 9 maja 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 167,4 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 90,2 mld EUR do poziomu 150 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.544 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.266 665
2.1 Należności od MFW 81.593 −200
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 164.673 865
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.185 −301
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.597 −147
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.597 −147
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 642.356 −45.986
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 129.140 −43.481
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 513.215 −1.750
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −751
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.637 −626
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 583.136 1.505
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 219.578 −42
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 363.558 1.548
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.273 0
9 Pozostałe aktywa 239.725 −4.521
Aktywa razem 2.167.718 −49.410
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 948.883 −1.402
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 349.528 −33.741
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.019 −90.173
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 33.844 −5.234
2.3 Depozyty terminowe 165.533 61.587
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 133 80
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.900 142
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 139.579 −8.120
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 101.368 −3.962
5.2 Pozostałe zobowiązania 38.210 −4.157
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 79.772 1.392
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.166 −304
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.100 614
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.100 614
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 206.251 −7.790
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.797 −202
Pasywa razem 2.167.718 −49.410

Kontakt z mediami