Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 май 2014 г.

13 май 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 май 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 210,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,5 млрд. евро до 363,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 948,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4 млрд. евро до 101,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 102,4 млрд. евро до 442,8 млрд. евро. На 7 май 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 172,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 129,1 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 103,9 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 165,5 млрд. евро.

През седмицата 1,8 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 33,8 млрд. евро (при 39,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават практически непроменени в размер на 219,6 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 9 май 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 167,4 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 90,2 млрд. евро до 150 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 544 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 266 665
2.1 Вземания от МВФ 81 593 −200
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 164 673 865
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 185 −301
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 597 −147
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 597 −147
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 642 356 −45 986
5.1 Основни операции по рефинансиране 129 140 −43 481
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 513 215 −1 750
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −751
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 637 −626
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 583 136 1 505
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 219 578 −42
7.2 Други ценни книжа 363 558 1 548
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 273 0
9 Други активи 239 725 −4 521
Общо активи 2 167 718 −49 410
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 948 883 −1 402
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 349 528 −33 741
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 150 019 −90 173
2.2 Депозитно улеснение 33 844 −5 234
2.3 Срочни депозити 165 533 61 587
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 133 80
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 900 142
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 139 579 −8 120
5.1 Сектор „Държавно управление“ 101 368 −3 962
5.2 Други задължения 38 210 −4 157
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 79 772 1 392
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 166 −304
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 100 614
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 100 614
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 206 251 −7 790
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 797 −202
Общо пасиви 2 167 718 −49 410

Данни за контакт за медиите