Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. mai 2014

13. mai 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. mail 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 210,4 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,5 miljardi euro võrra 363,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,4 miljardi euro võrra 948,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4 miljardi euro võrra 101,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 102,4 miljardi euro võrra 442,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. mail 2014 möödus 172,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 129,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus 103,9 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 165,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 33,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 39,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis peaaegu muutumatuna 219,6 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 9. mail 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 167,4 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,8 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 90,2 miljardi euro võrra 150 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 544 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 266 665
2.1 Nõuded RVFle 81 593 −200
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 164 673 865
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 185 −301
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 597 −147
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 597 −147
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 642 356 −45 986
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 129 140 −43 481
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 513 215 −1 750
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −751
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 637 −626
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 583 136 1 505
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 219 578 −42
7.2 Muud väärtpaberid 363 558 1 548
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 273 0
9 Muud varad 239 725 −4 521
Varad kokku 2 167 718 −49 410
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 948 883 −1 402
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 349 528 −33 741
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 150 019 −90 173
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 33 844 −5 234
2.3 Tähtajalised hoiused 165 533 61 587
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 133 80
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 900 142
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 139 579 −8 120
5.1 Valitsussektor 101 368 −3 962
5.2 Muud kohustused 38 210 −4 157
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 79 772 1 392
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 166 −304
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 100 614
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 100 614
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 206 251 −7 790
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 92 797 −202
Kohustused kokku 2 167 718 −49 410

Kontaktandmed