Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. máju 2014

13. mája 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. mája 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 210,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 363,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,4 mld. EUR na 948,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4 mld. EUR na 101,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 102,4 mld. EUR na 442,8 mld. EUR. V stredu 7. mája 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 172,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 129,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 103,9 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 165,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatených 1,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 33,8 mld. EUR (v porovnaní s 39,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 219,6 mld. EUR. V týždni končiacom sa 9. mája 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 167,4 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 90,2 mld. EUR na 150 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 544 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 266 665
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 593 −200
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 164 673 865
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 185 −301
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 597 −147
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 597 −147
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 642 356 −45 986
5.1 Hlavné refinančné operácie 129 140 −43 481
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 513 215 −1 750
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −751
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 637 −626
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 583 136 1 505
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 219 578 −42
7.2 Ostatné cenné papiere 363 558 1 548
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 273 0
9 Ostatné aktíva 239 725 −4 521
Aktíva spolu 2 167 718 −49 410
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 948 883 −1 402
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 349 528 −33 741
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 150 019 −90 173
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 33 844 −5 234
2.3 Termínované vklady 165 533 61 587
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 133 80
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 900 142
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 139 579 −8 120
5.1 Verejná správa 101 368 −3 962
5.2 Ostatné záväzky 38 210 −4 157
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 79 772 1 392
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 166 −304
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 100 614
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 100 614
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 206 251 −7 790
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 797 −202
Pasíva spolu 2 167 718 −49 410