Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. květnu 2014

13. května 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. května 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 210,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 363,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 948,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4 mld. EUR na 101,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 102,4 mld. EUR na 442,8 mld. EUR. Ve středu 7. května 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 172,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 129,1 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 103,9 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 165,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před lhůtou splatnosti 1,8 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,8 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 33,8 mld. EUR (oproti 39,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 219,6 mld. EUR. V týdnu končícím 9. května 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 167,4 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,8 mld. EUR, resp. 14,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 90,2 mld. EUR na 150 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 544 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 266 665
2.1 Pohledávky za MMF 81 593 −200
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 164 673 865
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 185 −301
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 597 −147
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 597 −147
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 642 356 −45 986
5.1 Hlavní refinanční operace 129 140 −43 481
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 513 215 −1 750
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −751
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 60 637 −626
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 583 136 1 505
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 219 578 −42
7.2 Ostatní cenné papíry 363 558 1 548
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 273 0
9 Ostatní aktiva 239 725 −4 521
Aktiva celkem 2 167 718 −49 410
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 948 883 −1 402
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 349 528 −33 741
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 019 −90 173
2.2 Vkladová facilita 33 844 −5 234
2.3 Termínované vklady 165 533 61 587
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 133 80
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 900 142
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 139 579 −8 120
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 101 368 −3 962
5.2 Ostatní závazky 38 210 −4 157
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 79 772 1 392
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 166 −304
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 100 614
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 100 614
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 206 251 −7 790
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 797 −202
Pasiva celkem 2 167 718 −49 410

Kontakty pro média