Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 december 2012

18 december 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 december 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 228,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 december 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,1 miljard USD 3,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 308,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 898,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7,1 miljard naar EUR 115,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 12,2 miljard naar EUR 679 miljard. Op woensdag 12 december 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 70,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 73,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken. Eveneens op woensdag 12 december 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 15,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 15,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 225,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 235,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard EUR 277 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 14 december 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 52,1 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 18 miljard naar EUR 504,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.113 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 259.542 −29
2.1 Vorderingen op het IMF 89.486 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.056 −29
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.085 −1.790
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.403 −256
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.403 −256
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.113.699 1.570
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 73.217 2.453
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.040.173 −630
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 262 −300
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 48 47
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 228.987 −517
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 585.569 −350
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 277.012 −51
7.2 Overige waardepapieren 308.557 −300
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.008 −3
9 Overige activa 275.405 −4.235
Totaal activa 3.024.812 −5.610
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 898.849 3.015
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 939.630 7.448
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 504.948 18.040
2.2 Depositofaciliteit 225.063 −10.233
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.119 −359
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.654 −795
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 163.924 −9.213
5.1 Overheid 115.585 −7.121
5.2 Overige verplichtingen 48.338 −2.092
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 174.901 −1.736
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.044 −717
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.770 −672
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.770 −672
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 236.421 −2.942
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.552 0
Totaal passiva 3.024.812 −5.610

Contactpersonen voor de media