Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 december 2012

18 december 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 december 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 228,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
13 december 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,1 miljarder USD 3,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 308,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 898,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7,1 miljarder EUR till 115,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 679 miljarder EUR. Onsdagen den 12 december 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 70,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 73,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka. Onsdagen den 12 december 2012 förföll även en långfristig refinansieringstransaktion på 15,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 15,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 225,1 miljarder EUR (jämfört med 235,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 277 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 14 december 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 52,1 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18 miljarder EUR till 504,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.113 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 259.542 −29
2.1 Fordringar på IMF 89.486 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.056 −29
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.085 −1.790
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.403 −256
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.403 −256
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.113.699 1.570
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 73.217 2.453
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.040.173 −630
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 262 −300
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 48 47
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 228.987 −517
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 585.569 −350
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 277.012 −51
7.2 Andra värdepapper 308.557 −300
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.008 −3
9 Övriga tillgångar 275.405 −4.235
Summa tillgångar 3.024.812 −5.610
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 898.849 3.015
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 939.630 7.448
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 504.948 18.040
2.2 Inlåningsfacilitet 225.063 −10.233
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.119 −359
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.654 −795
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 163.924 −9.213
5.1 Offentliga sektorn 115.585 −7.121
5.2 Övriga skulder 48.338 −2.092
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 174.901 −1.736
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.044 −717
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.770 −672
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.770 −672
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 236.421 −2.942
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.552 0
Summa skulder 3.024.812 −5.610

Kontakt för media