Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. detsember 2012

18. detsember 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. detsembril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 228,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. detsember 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 4,1 miljardit USA dollarit 3,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 308,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3 miljardi euro võrra 898,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7,1 miljardi euro võrra 115,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 12,2 miljardi euro võrra 679 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. detsembril 2012 möödus 70,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 73,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 12. detsembril 2012 möödus ka 15,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 15,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 225,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 235,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 277 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 14. detsembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 52,1 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18 miljardi euro võrra 504,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 113 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 259 542 −29
2.1 Nõuded RVFle 89 486 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 056 −29
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 085 −1 790
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 403 −256
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 403 −256
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 113 699 1 570
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 73 217 2 453
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 040 173 −630
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 262 −300
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 48 47
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 228 987 −517
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 585 569 −350
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 277 012 −51
7.2 Muud väärtpaberid 308 557 −300
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 008 −3
9 Muud varad 275 405 −4 235
Varad kokku 3 024 812 −5 610
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 898 849 3 015
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 939 630 7 448
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 504 948 18 040
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 225 063 −10 233
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 119 −359
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 654 −795
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 163 924 −9 213
5.1 Valitsussektor 115 585 −7 121
5.2 Muud kohustused 48 338 −2 092
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 174 901 −1 736
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 044 −717
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 770 −672
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 770 −672
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 236 421 −2 942
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 552 0
Kohustused kokku 3 024 812 −5 610

Kontaktandmed