Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. decembra 2012

18. december 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. decembra 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 228,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. december 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,1 mrd USD 3,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 308,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 898,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7,1 milijarde EUR na 115,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 12,2 milijarde EUR na 679 milijard EUR. V sredo, 12. decembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 70,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 73,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. Prav tako v sredo, 12. decembra 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 15,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 15,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 225,1 milijarde EUR (v primerjavi z 235,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 277 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 14. decembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 52,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 18 milijard EUR na 504,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.113 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 259.542 −29
2.1 Terjatve do MDS 89.486 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.056 −29
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.085 −1.790
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.403 −256
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.403 −256
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.113.699 1.570
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 73.217 2.453
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.040.173 −630
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 262 −300
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 48 47
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 228.987 −517
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 585.569 −350
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 277.012 −51
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.557 −300
8 Dolg širše države v EUR 30.008 −3
9 Druga sredstva 275.405 −4.235
Skupaj sredstva 3.024.812 −5.610
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 898.849 3.015
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 939.630 7.448
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 504.948 18.040
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 225.063 −10.233
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.119 −359
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.654 −795
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 163.924 −9.213
5.1 Širša država 115.585 −7.121
5.2 Druge obveznosti 48.338 −2.092
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 174.901 −1.736
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.044 −717
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.770 −672
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.770 −672
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 236.421 −2.942
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.552 0
Skupaj obveznosti 3.024.812 −5.610

Stiki za medije