Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 декември 2012 г.

18 декември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 декември 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,4 млрд. евро до 228,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 декември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,1 млрд. щатски долара 3,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 308,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 898,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 7,1 млрд. евро до 115,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 12,2 млрд. евро до 679 млрд. евро. На 12 декември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 70,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 73,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. Също така на 12 декември 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 15,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 15,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 225,1 млрд. евро (при 235,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 277 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 14 декември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 52,1 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 18 млрд. евро до 504,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 113 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 259 542 −29
2.1 Вземания от МВФ 89 486 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 170 056 −29
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 085 −1 790
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 403 −256
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 403 −256
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 113 699 1 570
5.1 Основни операции по рефинансиране 73 217 2 453
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 040 173 −630
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 262 −300
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 48 47
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 228 987 −517
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 585 569 −350
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 277 012 −51
7.2 Други ценни книжа 308 557 −300
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 008 −3
9 Други активи 275 405 −4 235
Общо активи 3 024 812 −5 610
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 898 849 3 015
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 939 630 7 448
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 504 948 18 040
2.2 Депозитно улеснение 225 063 −10 233
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 119 −359
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 654 −795
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 163 924 −9 213
5.1 Сектор „Държавно управление“ 115 585 −7 121
5.2 Други задължения 48 338 −2 092
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 174 901 −1 736
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 044 −717
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 770 −672
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 770 −672
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 236 421 −2 942
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 552 0
Общо пасиви 3 024 812 −5 610

Данни за контакт за медиите