Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. prosinci 2012

18. prosince 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. prosince 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,4 mld. EUR na 228,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. prosince 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 4,1 mld. USD 3,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 308,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3 mld. EUR na 898,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 7,1 mld. EUR na 115,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 12,2 mld. EUR na 679 mld. EUR. Ve středu 12. prosince 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 70,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 73,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve středu 12. prosince 2012 byla splatná také dlouhodobější refinanční operace o objemu 15,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 15,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 225,1 mld. EUR (oproti 235,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 277 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 14. prosince 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 52,1 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 18 mld. EUR na 504,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 113 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 259 542 −29
2.1 Pohledávky za MMF 89 486 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 056 −29
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 085 −1 790
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 403 −256
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 403 −256
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 113 699 1 570
5.1 Hlavní refinanční operace 73 217 2 453
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 040 173 −630
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 262 −300
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 48 47
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 228 987 −517
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 585 569 −350
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 277 012 −51
7.2 Ostatní cenné papíry 308 557 −300
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 008 −3
9 Ostatní aktiva 275 405 −4 235
Aktiva celkem 3 024 812 −5 610
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 898 849 3 015
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 939 630 7 448
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 504 948 18 040
2.2 Vkladová facilita 225 063 −10 233
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 119 −359
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 654 −795
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 163 924 −9 213
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 585 −7 121
5.2 Ostatní závazky 48 338 −2 092
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 174 901 −1 736
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 044 −717
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 770 −672
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 770 −672
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 236 421 −2 942
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 552 0
Pasiva celkem 3 024 812 −5 610

Kontakty pro média