Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 14. decembrī

2012.18.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 14. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 228.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 13. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 4.1 mljrd. ASV dolāru 3.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 308.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 898.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 115.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 679 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 12. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 70.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 73.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 12. decembrī, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 15.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 15.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 225.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 235.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 277 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 14. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 52.1 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 18 mljrd. euro (līdz 504.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,113 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 259,542 −29
2.1 SVF debitoru parādi 89,486 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,056 −29
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,085 −1,790
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,403 −256
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,403 −256
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,113,699 1,570
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 73,217 2,453
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,040,173 −630
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 262 −300
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 48 47
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 228,987 −517
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 585,569 −350
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 277,012 −51
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,557 −300
8 Valdības parāds euro 30,008 −3
9 Pārējie aktīvi 275,405 −4,235
Kopā aktīvi 3,024,812 −5,610
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 898,849 3,015
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 939,630 7,448
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 504,948 18,040
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 225,063 −10,233
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,119 −359
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,654 −795
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 163,924 −9,213
5.1 Saistības pret valdību 115,585 −7,121
5.2 Pārējās saistības 48,338 −2,092
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 174,901 −1,736
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,044 −717
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,770 −672
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,770 −672
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 236,421 −2,942
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,552 0
Kopā pasīvi 3,024,812 −5,610

Kontaktinformācija presei