Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. december 2012

18. december 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. december 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 228,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. december 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 4,1 mia. USD 3,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 308,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 898,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7,1 mia. euro til 115,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 12,2 mia. euro til 679 mia. euro. Onsdag den 12. december 2012 udløb en primær markedsoperation på 70,8 mia. euro, og en ny på 73,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 208,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Ligeledes onsdag den 12. december 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 15,9 mia. euro, og en ny på 15,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 225,1 mia. euro (mod 235,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 277 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 14. december 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 52,1 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 18 mia. euro til 504,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.113 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 259.542 −29
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.486 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.056 −29
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.085 −1.790
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.403 −256
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.403 −256
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.113.699 1.570
5.1 Primære markedsoperationer 73.217 2.453
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.040.173 −630
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 262 −300
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 48 47
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 228.987 −517
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 585.569 −350
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 277.012 −51
7.2 Andre værdipapirer 308.557 −300
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.008 −3
9 Andre aktiver 275.405 −4.235
Aktiver i alt 3.024.812 −5.610
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 898.849 3.015
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 939.630 7.448
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 504.948 18.040
2.2 Indlånsfacilitet 225.063 −10.233
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.119 −359
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.654 −795
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 163.924 −9.213
5.1 Offentlig forvaltning og service 115.585 −7.121
5.2 Andre forpligtelser 48.338 −2.092
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 174.901 −1.736
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.044 −717
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.770 −672
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.770 −672
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 236.421 −2.942
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.552 0
Passiver i alt 3.024.812 −5.610

Medie- og pressehenvendelser