Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 grudnia 2012 r.

18 grudnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 grudnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 228,6 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13 grudnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,1 mld USD 3,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 308,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3 mld EUR do poziomu 898,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 7,1 mld EUR do poziomu 115,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 12,2 mld EUR do poziomu 679 mld EUR. W środę 12 grudnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 70,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 73,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. Również w środę 12 grudnia 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 15,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 15,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 225,1 mld EUR (wobec 235,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 277 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 14 grudnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 52,1 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 18 mld EUR do poziomu 504,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.113 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 259.542 −29
2.1 Należności od MFW 89.486 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.056 −29
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.085 −1.790
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.403 −256
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.403 −256
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.113.699 1.570
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 73.217 2.453
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.040.173 −630
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 262 −300
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 48 47
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 228.987 −517
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 585.569 −350
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 277.012 −51
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.557 −300
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.008 −3
9 Pozostałe aktywa 275.405 −4.235
Aktywa razem 3.024.812 −5.610
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 898.849 3.015
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 939.630 7.448
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 504.948 18.040
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 225.063 −10.233
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.119 −359
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.654 −795
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 163.924 −9.213
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 115.585 −7.121
5.2 Pozostałe zobowiązania 48.338 −2.092
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 174.901 −1.736
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.044 −717
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.770 −672
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.770 −672
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 236.421 −2.942
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.552 0
Pasywa razem 3.024.812 −5.610

Kontakt z mediami