Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. decembru 2012

18. decembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. decembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,4 mld. EUR na 228,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. decembra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,1 mld. USD 3,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,3 mld. EUR na 308,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3 mld. EUR na 898,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 7,1 mld. EUR na 115,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 679 mld. EUR. V stredu 12. decembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 70,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 73,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 12. decembra 2012 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 15,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 15,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 225,1 mld. EUR (v porovnaní s 235,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 277 mld. EUR. V týždni končiacom sa 14. decembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 52,1 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 18 mld. EUR na 504,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 113 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 259 542 −29
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 486 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 056 −29
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 085 −1 790
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 403 −256
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 403 −256
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 113 699 1 570
5.1 Hlavné refinančné operácie 73 217 2 453
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 040 173 −630
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 262 −300
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 48 47
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 228 987 −517
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 585 569 −350
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 277 012 −51
7.2 Ostatné cenné papiere 308 557 −300
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 008 −3
9 Ostatné aktíva 275 405 −4 235
Úhrn aktív 3 024 812 −5 610
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 898 849 3 015
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 939 630 7 448
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 504 948 18 040
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 225 063 −10 233
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 119 −359
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 654 −795
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 163 924 −9 213
5.1 Verejná správa 115 585 −7 121
5.2 Ostatné záväzky 48 338 −2 092
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 174 901 −1 736
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 044 −717
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 770 −672
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 770 −672
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 236 421 −2 942
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 552 0
Úhrn pasív 3 024 812 −5 610

Kontakt pre médiá