Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 2011. gada 7. septembrī

2012.11.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 7. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 238.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 6. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 6.2 mljrd. ASV dolāru 2.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 319.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 896.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 87.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.3 mljrd. euro (līdz 666.6 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 5. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 131.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 126.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 326.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 346 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 278.9 mljrd. euro). Šo samazinājumu noteica vērtspapīru dzēšana pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktās iegādes. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 7. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54.7 mljrd. euro un 15.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 8.2 mljrd. euro (līdz 549.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,778 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,895 −51
2.1 SVF debitoru parādi 91,083 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,812 −52
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 46,346 −2,701
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,654 −518
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,654 −518
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,205,288 −4,540
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 126,334 −5,150
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,077,721 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 891 301
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 341 310
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 216,250 −2,552
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 598,717 −581
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 278,923 −115
7.2 Pārējie vērtspapīri 319,794 −466
8 Valdības parāds euro 30,042 1
9 Pārējie aktīvi 261,523 −333
Kopā aktīvi 3,073,494 −11,275
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 896,584 150
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,088,019 −10,586
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 549,287 8,241
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 326,805 −19,152
2.3 Termiņnoguldījumi 209,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,927 325
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,692 143
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 113,726 3,316
5.1 Saistības pret valdību 87,350 −936
5.2 Pārējās saistības 26,376 4,252
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 174,233 −3,630
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6,374 169
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,038 15
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,038 15
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 230,352 −853
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 1
12 Kapitāls un rezerves 85,750 0
Kopā pasīvi 3,073,494 −11,275

Kontaktinformācija presei