Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 september 2012

11 september 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 september 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,9 miljard naar EUR 238,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 september 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 6,2 miljard USD 2,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 319,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 896,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 87,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,3 miljard naar EUR 666,6 miljard. Op woensdag 5 september 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 131,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 126,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 326,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 346 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 278,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties, die de aankopen die in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties gedurende de week werden verrekend, meer dan compenseerde. In de week die eindigde op 7 september 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54,7 miljard en EUR 15,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,2 miljard naar EUR 549,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.778 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.895 −51
2.1 Vorderingen op het IMF 91.083 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.812 −52
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 46.346 −2.701
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.654 −518
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.654 −518
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.205.288 −4.540
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 126.334 −5.150
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.077.721 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 891 301
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 341 310
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 216.250 −2.552
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 598.717 −581
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 278.923 −115
7.2 Overige waardepapieren 319.794 −466
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.042 1
9 Overige activa 261.523 −333
Totaal activa 3.073.494 −11.275
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 896.584 150
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.088.019 −10.586
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 549.287 8.241
2.2 Depositofaciliteit 326.805 −19.152
2.3 Termijndeposito's 209.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.927 325
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.692 143
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.726 3.316
5.1 Overheid 87.350 −936
5.2 Overige verplichtingen 26.376 4.252
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 174.233 −3.630
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.374 169
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.038 15
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.038 15
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 230.352 −853
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 1
12 Kapitaal en reserves 85.750 0
Totaal passiva 3.073.494 −11.275

Contactpersonen voor de media