Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. září 2012

11. září 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. září 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,9 mld. EUR na 238,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. září 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 6,2 mld. USD 2,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 319,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 896,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,9 mld. EUR na 87,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 14,3 mld. EUR na 666,6 mld. EUR. Ve středu 5. září 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 131,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 126,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 326,8 mld. EUR (oproti 346 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 278,9 mld. EUR. Tento pokles byl výsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovalo nákupy vypořádané v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů během sledovaného týdne. V týdnu končícím 7. září 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 54,7 mld. EUR, resp. 15,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,2 mld. EUR na 549,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 778 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 895 −51
2.1 Pohledávky za MMF 91 083 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 812 −52
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 46 346 −2 701
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 654 −518
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 654 −518
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 205 288 −4 540
5.1 Hlavní refinanční operace 126 334 −5 150
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 077 721 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 891 301
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 341 310
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 216 250 −2 552
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 598 717 −581
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 278 923 −115
7.2 Ostatní cenné papíry 319 794 −466
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 042 1
9 Ostatní aktiva 261 523 −333
Aktiva celkem 3 073 494 −11 275
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 896 584 150
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 088 019 −10 586
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 549 287 8 241
2.2 Vkladová facilita 326 805 −19 152
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 927 325
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 692 143
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 113 726 3 316
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 87 350 −936
5.2 Ostatní závazky 26 376 4 252
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 174 233 −3 630
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 374 169
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 038 15
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 038 15
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 230 352 −853
11 Účty přecenění 409 840 1
12 Kapitál a rezervní fondy 85 750 0
Pasiva celkem 3 073 494 −11 275

Kontakty pro média