Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. september 2012

11. september 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. september 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,9 mia. euro til 238,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. september 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 6,2 mia. USD 2,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 319,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,2 mia. euro til 896,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,9 mia. euro til 87,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,3 mia. euro til 666,6 mia. euro. Onsdag den 5. september 2012 udløb en primær markedsoperation på 131,5 mia. euro, og en ny på 126,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 326,8 mia. euro (mod 346 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 278,9 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede de opkøb, der i løbet af ugen blev afviklet under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 7. september 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54,7 mia. euro og 15,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,2 mia. euro til 549,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.778 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.895 −51
2.1 Tilgodehavender hos IMF 91.083 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.812 −52
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 46.346 −2.701
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.654 −518
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.654 −518
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.205.288 −4.540
5.1 Primære markedsoperationer 126.334 −5.150
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.077.721 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 891 301
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 341 310
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 216.250 −2.552
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 598.717 −581
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 278.923 −115
7.2 Andre værdipapirer 319.794 −466
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.042 1
9 Andre aktiver 261.523 −333
Aktiver i alt 3.073.494 −11.275
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 896.584 150
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.088.019 −10.586
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 549.287 8.241
2.2 Indlånsfacilitet 326.805 −19.152
2.3 Indskud med fast løbetid 209.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.927 325
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.692 143
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 113.726 3.316
5.1 Offentlig forvaltning og service 87.350 −936
5.2 Andre forpligtelser 26.376 4.252
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 174.233 −3.630
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.374 169
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.038 15
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.038 15
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 230.352 −853
11 Revalueringskonti 409.840 1
12 Kapital og reserver 85.750 0
Passiver i alt 3.073.494 −11.275

Medie- og pressehenvendelser