Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. septembru 2012

11. septembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. septembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2,9 mld. EUR na 238,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. september 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 6,2 mld. USD 2,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 319,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,2 mld. EUR na 896,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,9 mld. EUR na 87,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 14,3 mld. EUR na 666,6 mld. EUR. V stredu 5. septembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 131,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 126,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,9 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 326,8 mld. EUR (v porovnaní s 346 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov v danom týždni, znížil o 0,1 mld. EUR na 278,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 7. septembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54,7 mld. EUR a 15,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 8,2 mld. EUR na 549,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 778 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 895 −51
2.1 Pohľadávky voči MMF 91 083 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 812 −52
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 46 346 −2 701
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 654 −518
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 654 −518
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 205 288 −4 540
5.1 Hlavné refinančné operácie 126 334 −5 150
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 077 721 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 891 301
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 341 310
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 216 250 −2 552
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 598 717 −581
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 278 923 −115
7.2 Ostatné cenné papiere 319 794 −466
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 042 1
9 Ostatné aktíva 261 523 −333
Úhrn aktív 3 073 494 −11 275
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 896 584 150
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 088 019 −10 586
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 549 287 8 241
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 326 805 −19 152
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 927 325
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 692 143
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 113 726 3 316
5.1 Verejná správa 87 350 −936
5.2 Ostatné záväzky 26 376 4 252
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 174 233 −3 630
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 374 169
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 038 15
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 038 15
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 230 352 −853
11 Účty precenenia 409 840 1
12 Kapitál a rezervy 85 750 0
Úhrn pasív 3 073 494 −11 275

Kontakt pre médiá