Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. septembra 2012

11. september 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. septembra 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2,9 milijarde EUR na 238,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. september 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 6,2 mrd USD 2,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 319,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 896,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,9 milijarde EUR na 87,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,3 milijarde EUR na 666,6 milijarde EUR. V sredo, 5. septembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 131,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 126,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 326,8 milijarde EUR (v primerjavi s 346 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 278,9 milijarde EUR. Povečanje je rezultat zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic, ki so več kot odtehtali nakup vrednostnih papirjev, poravnanih tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 7. septembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54,7 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 8,2 milijarde EUR na 549,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.778 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.895 −51
2.1 Terjatve do MDS 91.083 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.812 −52
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 46.346 −2.701
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.654 −518
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.654 −518
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.205.288 −4.540
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 126.334 −5.150
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.077.721 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 891 301
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 341 310
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 216.250 −2.552
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 598.717 −581
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 278.923 −115
7.2 Drugi vrednostni papirji 319.794 −466
8 Dolg širše države v EUR 30.042 1
9 Druga sredstva 261.523 −333
Skupaj sredstva 3.073.494 −11.275
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 896.584 150
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.088.019 −10.586
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 549.287 8.241
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 326.805 −19.152
2.3 Vezane vloge 209.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.927 325
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.692 143
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 113.726 3.316
5.1 Širša država 87.350 −936
5.2 Druge obveznosti 26.376 4.252
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 174.233 −3.630
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.374 169
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.038 15
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.038 15
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 230.352 −853
11 Računi prevrednotenja 409.840 1
12 Kapital in rezerve 85.750 0
Skupaj obveznosti 3.073.494 −11.275

Stiki za medije