Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 септември 2012 г.

11 септември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 септември 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,9 млрд. евро до 238,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 септември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 6,2 млрд. щатски долара 2,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 319,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 896,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. евро до 87,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 14,3 млрд. евро до 666,6 млрд. евро. На 5 септември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 131,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 126,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при 0,6 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 326,8 млрд. евро (при 346 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 278,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 7 септември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54,7 млрд. евро и 15,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 8,2 млрд. евро до 549,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 778 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 895 −51
2.1 Вземания от МВФ 91 083 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 812 −52
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 46 346 −2 701
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 654 −518
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 654 −518
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 205 288 −4 540
5.1 Основни операции по рефинансиране 126 334 −5 150
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 077 721 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 891 301
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 341 310
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 216 250 −2 552
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 598 717 −581
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 278 923 −115
7.2 Други ценни книжа 319 794 −466
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 042 1
9 Други активи 261 523 −333
Общо активи 3 073 494 −11 275
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 896 584 150
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 088 019 −10 586
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 549 287 8 241
2.2 Депозитно улеснение 326 805 −19 152
2.3 Срочни депозити 209 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 927 325
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 692 143
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 113 726 3 316
5.1 Сектор „Държавно управление“ 87 350 −936
5.2 Други задължения 26 376 4 252
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 174 233 −3 630
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 374 169
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 038 15
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 038 15
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 230 352 −853
11 Сметки за преоценка 409 840 1
12 Капитал и резерви 85 750 0
Общо пасиви 3 073 494 −11 275

Данни за контакт за медиите