Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 september 2012

11 september 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 september 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 238,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 september 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 6,2 miljarder USD 2,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 319,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 896,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 87,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,3 miljarder EUR till 666,6 miljarder EUR. Onsdagen den 5 september 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 131,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 126,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,9 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 326,8 miljarder EUR (jämfört med 346 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 278,9 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer, som mer än uppvägde avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 7 september 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54,7 miljarder EUR respektive 15,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,2 miljarder EUR till 549,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.778 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.895 −51
2.1 Fordringar på IMF 91.083 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.812 −52
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 46.346 −2.701
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.654 −518
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.654 −518
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.205.288 −4.540
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 126.334 −5.150
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.077.721 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 891 301
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 341 310
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 216.250 −2.552
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 598.717 −581
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 278.923 −115
7.2 Andra värdepapper 319.794 −466
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.042 1
9 Övriga tillgångar 261.523 −333
Summa tillgångar 3.073.494 −11.275
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 896.584 150
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.088.019 −10.586
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 549.287 8.241
2.2 Inlåningsfacilitet 326.805 −19.152
2.3 Inlåning med fast löptid 209.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.927 325
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.692 143
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 113.726 3.316
5.1 Offentliga sektorn 87.350 −936
5.2 Övriga skulder 26.376 4.252
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 174.233 −3.630
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.374 169
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.038 15
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.038 15
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 230.352 −853
11 Värderegleringskonton 409.840 1
12 Eget kapital 85.750 0
Summa skulder 3.073.494 −11.275

Kontakt för media