Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 września 2012 r.

11 września 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 września 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,9 mld EUR do poziomu 238,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6 września 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 6,2 mld USD 2,2 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 319,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,2 mld EUR do poziomu 896,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 0,9 mld EUR do poziomu 87,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,3 mld EUR do poziomu 666,6 mld EUR. W środę 5 września 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 131,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 126,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld EUR (wobec 0,6 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 326,8 mld EUR (wobec 346 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 278,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 7 września 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,7 mld EUR i 15,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 8,2 mld EUR do poziomu 549,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.778 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.895 −51
2.1 Należności od MFW 91.083 1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.812 −52
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 46.346 −2.701
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.654 −518
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.654 −518
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.205.288 −4.540
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 126.334 −5.150
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.077.721 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 891 301
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 341 310
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 216.250 −2.552
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 598.717 −581
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 278.923 −115
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 319.794 −466
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.042 1
9 Pozostałe aktywa 261.523 −333
Aktywa razem 3.073.494 −11.275
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 896.584 150
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.088.019 −10.586
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 549.287 8.241
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 326.805 −19.152
2.3 Depozyty terminowe 209.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.927 325
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.692 143
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 113.726 3.316
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 87.350 −936
5.2 Pozostałe zobowiązania 26.376 4.252
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 174.233 −3.630
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.374 169
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.038 15
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.038 15
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 230.352 −853
11 Różnice z wyceny 409.840 1
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.750 0
Pasywa razem 3.073.494 −11.275

Kontakt z mediami