Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. máju 2012

29. mája 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. mája 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2,4 mld. EUR na 222,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
24. mája 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD
24. mája 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 14,5 mld. USD 10,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 324,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,5 mld. EUR na 879,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 28,9 mld. EUR na 143,0 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 6,7 mld. EUR na 129,0 mld. EUR. V stredu 23. mája 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 43,0 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 37,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 214,0 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 212,0 mld. EUR. V priebehu týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie vo výške 21,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 760,1 mld. EUR (v porovnaní so 789,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) vzrástol o 0,4 mld. EUR na 280,6 mld. EUR v dôsledku nákupu cenných papierov vyrovnaných počas týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ktorých hodnota prevýšila hodnotu cenných papierov splatených v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 25. mája 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 212,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,5 mld. EUR a 12,0 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 12,4 mld. EUR na 90,0 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 704 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 242 850 627
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 041 −10
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 809 637
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 48 242 −2 720
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 485 −1 507
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 485 −1 507
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 101 736 −25 281
5.1 Hlavné refinančné operácie 37 852 −5 136
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 061 818 −21 365
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 065 1 220
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 246 582 34 087
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 605 103 415
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 555 363
7.2 Ostatné cenné papiere 324 548 52
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 583 −6
9 Ostatné aktíva 255 026 −566
Úhrn aktív 2 980 310 5 049
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 879 746 1 453
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 062 773 −44 406
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 90 035 −12 447
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 760 102 −29 613
2.3 Termínované vklady 212 000 −2 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 637 −346
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 274 −5 241
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 153 945 28 823
5.1 Verejná správa 142 955 28 941
5.2 Ostatné záväzky 10 990 −118
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 107 201 22 227
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 699 2 248
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 149 −1 940
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 149 −1 940
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 219 816 1 877
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 548 9
Úhrn pasív 2 980 310 5 049

Kontakt pre médiá