Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 25. maijā

2012.29.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 25. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 222.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 24. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 24. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 14.5 mljrd. ASV dolāru 10.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 324.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 879.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 28.9 mljrd. euro (līdz 143 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 129 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 23. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 43 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 37.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 214 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 212 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 21.4 mljrd. euro apmērā tika atmaksāta pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 760.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 789.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 280.6 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem nedēļas laikā, kas ar uzviju kompensēja pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstos vērtspapīrus. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 25. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 212.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.5 mljrd. euro un 12 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.4 mljrd. euro (līdz 90 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,704 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 242,850 627
2.1 SVF debitoru parādi 86,041 −10
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 156,809 637
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 48,242 −2,720
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,485 −1,507
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,485 −1,507
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,101,736 −25,281
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 37,852 −5,136
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,061,818 −21,365
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,065 1,220
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 246,582 34,087
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 605,103 415
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,555 363
7.2 Pārējie vērtspapīri 324,548 52
8 Valdības parāds euro 30,583 −6
9 Pārējie aktīvi 255,026 −566
Kopā aktīvi 2,980,310 5,049
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 879,746 1,453
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,062,773 −44,406
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 90,035 −12,447
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 760,102 −29,613
2.3 Termiņnoguldījumi 212,000 −2,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 637 −346
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,274 −5,241
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 153,945 28,823
5.1 Saistības pret valdību 142,955 28,941
5.2 Pārējās saistības 10,990 −118
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 107,201 22,227
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6,699 2,248
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,149 −1,940
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,149 −1,940
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 219,816 1,877
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,548 9
Kopā pasīvi 2,980,310 5,049

Kontaktinformācija presei