Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 mei 2012

29 mei 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 mei 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 222,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 mei 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,3 miljard
24 mei 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 14,5 miljard USD 10,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 324,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 879,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 28,9 miljard naar EUR 143 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,7 miljard naar EUR 129 miljard. Op woensdag 23 mei 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 43 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 37,9 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 214 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 212 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. In de loop van de week werd voor een bedrag van EUR 21,4 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties vóór de vervaldatum afgelost.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,1 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 760,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 789,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 280,6 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen die gedurende de week in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties werden verrekend, en die de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties ruimschoots compenseerden. In de week die eindigde op 25 mei 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 212,1 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,5 miljard en EUR 12 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,4 miljard naar EUR 90 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.704 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 242.850 627
2.1 Vorderingen op het IMF 86.041 −10
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.809 637
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 48.242 −2.720
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.485 −1.507
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.485 −1.507
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.101.736 −25.281
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 37.852 −5.136
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.061.818 −21.365
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.065 1.220
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 246.582 34.087
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 605.103 415
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.555 363
7.2 Overige waardepapieren 324.548 52
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.583 −6
9 Overige activa 255.026 −566
Totaal activa 2.980.310 5.049
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 879.746 1.453
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.062.773 −44.406
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 90.035 −12.447
2.2 Depositofaciliteit 760.102 −29.613
2.3 Termijndeposito's 212.000 −2.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 637 −346
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.274 −5.241
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 153.945 28.823
5.1 Overheid 142.955 28.941
5.2 Overige verplichtingen 10.990 −118
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.201 22.227
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.699 2.248
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.149 −1.940
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.149 −1.940
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 219.816 1.877
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.548 9
Totaal passiva 2.980.310 5.049

Contactpersonen voor de media