Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. květnu 2012

29. května 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. května 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,4 mld. EUR na 222,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
24. května 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,3 mld. USD
24. května 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 14,5 mld. USD 10,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 324,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,5 mld. EUR na 879,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 28,9 mld. EUR na 143 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,7 mld. EUR na 129 mld. EUR. Ve středu 23. května 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 43 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 37,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 214 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 212 mld. EUR se splatností jeden týden. Během sledovaného týdne byly splaceny před lhůtou splatnosti dlouhodobější refinanční operace ve výši 21,4 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,1 mld. EUR (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 760,1 mld. EUR (oproti 789,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 280,6 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů vypořádaných během sledovaného týdne v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které více než kompenzovaly splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 25. května 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 212,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,5 mld. EUR, resp. 12 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,4 mld. EUR na 90 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 704 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 242 850 627
2.1 Pohledávky za MMF 86 041 −10
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 809 637
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 48 242 −2 720
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 485 −1 507
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 485 −1 507
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 101 736 −25 281
5.1 Hlavní refinanční operace 37 852 −5 136
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 061 818 −21 365
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 065 1 220
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 246 582 34 087
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 605 103 415
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 555 363
7.2 Ostatní cenné papíry 324 548 52
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 583 −6
9 Ostatní aktiva 255 026 −566
Aktiva celkem 2 980 310 5 049
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 879 746 1 453
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 062 773 −44 406
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 90 035 −12 447
2.2 Vkladová facilita 760 102 −29 613
2.3 Termínované vklady 212 000 −2 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 637 −346
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 274 −5 241
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 153 945 28 823
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 142 955 28 941
5.2 Ostatní závazky 10 990 −118
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 107 201 22 227
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 699 2 248
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 149 −1 940
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 149 −1 940
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 219 816 1 877
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 548 9
Pasiva celkem 2 980 310 5 049

Kontakty pro média