SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. maj 2012

29. maj 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. maj 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,4 mia. euro til 222,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. maj 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,3 mia.
24. maj 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 14,5 mia. USD 10,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 324,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,5 mia. euro til 879,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 28,9 mia. euro til 143 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,7 mia. euro til 129 mia. euro. Onsdag den 23. maj 2012 udløb en primær markedsoperation på 43 mia. euro, og en ny på 37,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 214 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 212 mia. euro med en løbetid på en uge. I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 21,4 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,1 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 760,1 mia. euro (mod 789,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,4 mia. euro til 280,6 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb i løbet af ugen under det andet program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 25. maj 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 212,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,5 mia. euro og 12 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,4 mia. euro til 90 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.704 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 242.850 627
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.041 −10
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.809 637
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 48.242 −2.720
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.485 −1.507
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.485 −1.507
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.101.736 −25.281
5.1 Primære markedsoperationer 37.852 −5.136
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.061.818 −21.365
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.065 1.220
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 246.582 34.087
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 605.103 415
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.555 363
7.2 Andre værdipapirer 324.548 52
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.583 −6
9 Andre aktiver 255.026 −566
Aktiver i alt 2.980.310 5.049
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 879.746 1.453
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.062.773 −44.406
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 90.035 −12.447
2.2 Indlånsfacilitet 760.102 −29.613
2.3 Indskud med fast løbetid 212.000 −2.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 637 −346
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.274 −5.241
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 153.945 28.823
5.1 Offentlig forvaltning og service 142.955 28.941
5.2 Andre forpligtelser 10.990 −118
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 107.201 22.227
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.699 2.248
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.149 −1.940
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.149 −1.940
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 219.816 1.877
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.548 9
Passiver i alt 2.980.310 5.049