Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. maja 2012

29. maj 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. maja 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2,4 milijarde EUR na 222,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. maj 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,3 mrd USD
24. maj 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 14,5 mrd USD 10,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 324,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,5 milijarde EUR na 879,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 28,9 milijarde EUR na 143 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,7 milijarde EUR na 129 milijard EUR. V sredo, 23. maja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 43 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 37,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 214 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 212 milijard EUR. V tem tednu so bile pred zapadlostjo poravnane operacije dolgoročnejšega refinanciranja v višini 21,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 760,1 milijarde EUR (v primerjavi s 789,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 280,6 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, kar je več kot odtehtalo zapadlost vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 25. maja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 212,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,5 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 12 milijard EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 12,4 milijarde EUR na 90 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.704 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 242.850 627
2.1 Terjatve do MDS 86.041 −10
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 156.809 637
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 48.242 −2.720
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.485 −1.507
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.485 −1.507
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.101.736 −25.281
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 37.852 −5.136
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.061.818 −21.365
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.065 1.220
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 246.582 34.087
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 605.103 415
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.555 363
7.2 Drugi vrednostni papirji 324.548 52
8 Dolg širše države v EUR 30.583 −6
9 Druga sredstva 255.026 −566
Skupaj sredstva 2.980.310 5.049
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 879.746 1.453
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.062.773 −44.406
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 90.035 −12.447
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 760.102 −29.613
2.3 Vezane vloge 212.000 −2.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 637 −346
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.274 −5.241
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 153.945 28.823
5.1 Širša država 142.955 28.941
5.2 Druge obveznosti 10.990 −118
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 107.201 22.227
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.699 2.248
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.149 −1.940
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.149 −1.940
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 219.816 1.877
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.548 9
Skupaj obveznosti 2.980.310 5.049

Stiki za medije